Gedragsregels

Op deze pagina staan de gedragsregels van AMO. Dit met als doel om bepaalde basisregels en afspraken duidelijk te hebben. Wij verwachten dat ouders/verzorgers er op toezien dat gestelde regels bekend zijn bij de cliënten van AMO.

De gedragsregels hebben als doel om het verwachtingspatroon bij cliënten en ouders/verzorgers helder te krijgen. Zowel cliënt als ouder/verzorger weet middels de opgestelde regels wat er van AMO verwacht kan worden tijdens de begeleiding.

Deze regels:

 • Gelden op alle locaties waar AMO de cliënten begeleidt.
 • Hebben betrekking op alle materialen die eigendom zijn van AMO en gebruikt worden door AMO (zowel direct als indirect).

Algemeen

 • De beschreven gedragsregels in dit document gelden voor alle cliënten van AMO.
 • Cliënten zijn op de hoogte van deze regels en kunnen hier dus te allen tijde op aangesproken worden.
 • Deze regels gelden binnen de gestelde begeleidingstijden/-vormen die AMO aanbiedt (zie Algemene Voorwaarden).
 • Deze regels gelden op alle locaties waar AMO begeleiding aanbiedt (ongeacht of de huisregels van deze locaties afwijken van de gedragsregels van AMO).

Gedrag en omgang

 • AMO beroept zich tegen de algemeen geldende gedrags- en omgangsregels en is alert op: lichamelijk contact, schelden/grof taalgebruik, beledigen, pesten, intimideren, forceren, vechten, knuffelen, kussen enz.
 • Omgang tussen begeleiders en cliënt dient zowel verbaal als lichamelijk correct plaats te vinden. Vanuit respect voor het individu en rekening houdend met een evt. beperking van de cliënt.
 • AMO verwacht van de cliënt dat hij/zij luistert naar alle begeleiders.
 • Als de veiligheid van cliënt of begeleider in gevaar komt, door toedoen van een cliënt, wordt dit niet geaccepteerd. Indien nodig wordt middels daartoe benodigde passende en geaccepteerde lichamelijk contact ingegrepen.
 • Als er problemen zijn met een van de andere cliënten die niet door de cliënt zelf op te lossen zijn, wordt bij de begeleiding om hulp gevraagd.
 • Zowel cliënten onderling, als cliënten en begeleiders dienen elkaar met respect te behandelen.
 • Het is niet toegestaan een locatie/activiteit te verlaten zonder toestemming van de begeleiding.

Sancties

Bij ontoelaatbaar gedrag en ernstige vergrijpen kunnen sancties volgen. Voorbeelden van ontoelaatbaar gedrag zijn agressief gedrag, wegloopgedrag en seksueel overschrijdend gedrag. AMO behoudt zich het recht voor om aan de hand van een incident te bepalen welke sanctie(s) er volgen. Hierin zijn schorsing voor bepaalde/onbepaalde tijd of uit zorg melden mogelijk. Daarin houden wij rekening met de ernst van het incident en de intentie van de cliënt. Ouders/verzorgers zullen voorafgaand aan een sanctie hierover geïnformeerd en/of geraadpleegd worden.

AMO maakt onderscheid in de ernst van een betreffende situatie:

 1. Ontoelaatbaar gedrag
  (bv. aanhoudend niet opvolgen van instructies van de begeleiding, pesten, grof taalgebruik, (licht) fysiek ongewenst contact, geen juist gebruik van materialen)
 2. Ernstige vergrijpen (bv. het toebrengen van ernstige schade aan materialen of letsel aan derden, diefstal, geweld, seksueel ongewenste intimiteiten, bezit en/of gebruik verboden materialen en middelen)


Voor verdere informatie over bijkomende verplichtingen bij een schorsing van een cliënt, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

Mobiele telefoons

 • Mobiele telefoons worden tijdens de begeleidingsmomenten niet toegestaan. Deze dient weggestopt te worden door de cliënt.
 • Het is niet toegestaan om te bellen tijdens de AMO. Alleen als de begeleiding daar toestemming voor geeft.
 • Mobiele telefoons mogen alleen met oortjes/zonder geluid tijdens het vervoer en tijdens de pauzemomenten gebruikt worden. Tijdens de logeermomenten mag de mobiele telefoon ook worden gebruikt wanneer de begeleider dit aangeeft. Wanneer anderen hier last van hebben, kan de telefoon ingenomen worden en aan het eind van betreffende begeleidingsmoment teruggegeven worden aan de deelnemer.
 • Mobiele telefoons zullen gedurende de logeermomenten, tijdens de momenten dat er geen gebruik van mag worden gemaakt, in een kluis worden opgeborgen.
 • Mobiele telefoons worden alleen in het zicht van de begeleiders gebruikt.

Omgang (waardevolle) spullen

 • Het wordt afgeraden om waardevolle spullen mee te nemen naar AMO.
 • Cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen.
 • Er wordt niet ongevraagd in/aan andermans spullen gezeten.
 • Geleende spullen komen, uiterlijk aan het einde van de dag, altijd bij de rechtmatige eigenaar terug.

Omgang materialen

 • Meubilair/inventaris, spelmaterialen, busjes/auto’s worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn.
 • Materialen worden pas gepakt/gebruikt door cliënt op aangegeven van begeleiders.

Toiletten

 • Als cliënt naar de toilet wil, meldt hij/zij dit bij de begeleider.
 • Het toilet wordt nooit door meer dan één cliënt tegelijk bezocht.
 • Toiletbezoek volgens de gangbare hygiëne – en gedragsregels.
 • Cliënten die menstrueren nemen eigen benodigdheden mee.
 • Afhankelijk van evt. bijzonderheden van cliënt en situaties biedt begeleider hulp.

Roken

 • Tijdens de begeleidingsmomenten van AMO mogen cliënten niet roken/vapen.
 • Cliënten mogen geen sigaretten en vapes bij zich hebben.

Verdovende middelen

 • Het is verboden om verdovende middelen (drugs, alcohol, etc.) te gebruiken en bij te hebben.
 • Het is verboden om persoonlijke medicatie onderling door te geven en/of te ruilen.

Gevaarlijke voorwerpen

 • Het is ten strengste verboden om wapens, scherpe voorwerpen, aanstekers/lucifers, licht ontvlambare materialen bij te hebben.
 • Cliënten dienen, door begeleiding beoordeelde, gevaarlijke voorwerpen per direct in te leveren bij een van de begeleiders.

Opruimen

 • Cliënt gebruikt afvalbakken om het eigen afval op te ruimen.
 • Alle ruimtes worden netjes achtergelaten door cliënten en begeleiders.

Gymzaal

 • Buitenschoenen zijn in de gymzaal niet toegestaan.
 • Bij binnenkomst nemen cliënten hun tassen mee naar de kleedkamer.
 • Sportschoenen mogen geen zwarte zolen hebben.

Eten en drinken

 • Cliënten nemen hun eigen eten mee.
 • Eten en drinken mag alleen tijdens de pauzes op aangeven van begeleiders.
 • Er wordt niet gegeten en gedronken in de busjes/auto’s.
 • Cliënten mogen geen zakken chips/snoep meenemen.
 • Cliënten mogen geen frisdrank meenemen.

Personeelsruimten

 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming het kantoor binnen te komen.

Medicijnengebruik

 • Cliënten en/of ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk om de medicijnen mee te nemen.
 • Begeleiding is verantwoordelijk voor het tijdig innemen van medicijnen die in het systeem staan van AMO.

Taal

 • Tijdens de begeleiding wordt de Nederlandse taal gesproken.

Vervoer

 • Cliënten worden vervoerd volgens de eisen die de verkeerswet stelt.
 • Cliënten mogen de bestuurder niet af leiden tijdens het rijden.
 • Cliënten betreden en verlaten de bus/auto als de begeleider dat aangeeft.

Contact ouders/verzorgers

AMO streeft ernaar om incidenten met de cliënt zelf op te lossen.
Bij de volgende incidenten zullen ouders/verzorgers geïnformeerd worden door AMO:

 • Na een MIC-melding die het zorgteam heeft ontvangen
 • Een gewelddadig conflict tussen cliënten
 • Seksuele intimidatie of seksuele handelingen
 • Fysiek geweld
 • Bezit en/of gebruik van verboden materialen en middelen
 • Diefstal
 • Aanhoudend niet opvolgen van instructies van de begeleiding
 • Aanhoudend grof taalgebruik
 • Aanhoudend storend gedrag
 • Ernstig misbruik van de eigendommen van AMO of samenwerkende partijen

Logeervoorzieningen AMO

 • In de logeerwoningen wordt niet gerend.
 • Cliënten doen hun schoenen uit voordat ze de logeerwoning betreden.
 • Medicatie wordt aan de begeleider gegeven door de cliënt of ouders/verzorgers en wordt door de begeleider opgeborgen in een kluis.
 • Digitaal apparatuur van cliënten wordt door de begeleider opgeborgen in een kluis.